گزارشهای مالی سال ۲۰۱۶

 گزارش سه ماهه چهارم سال  ۲۰۱۶ (لینک دانلود pdf)

  گزارشهای مالی سال ۲۰۱۷

گزارش سه ماهه اول سال  ۲۰۱۷ (لینک دانلود pdf)

گزارش سه ماهه دوم سال  ۲۰۱۷ (لینک دانلود pdf)

گزارش سه ماهه سوم سال  ۲۰۱۷ (لینک دانلود pdf)

گزارش سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۷ (لینک دانلود pdf)

  گزارشهای مالی سال ۲۰۱۸

گزارش سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ (لینک دانلود pdf)

گزارش سه ماهه دوم سال ۲۰۱۸ (لینک دانلود pdf)

گزارش سه ماهه سوم سال ۲۰۱۸ (لینک دانلود pdf)

گزارش سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۸ (لینک دانلود pdf)

  گزارشهای مالی سال ۲۰۱۹

گزارش سه ماهه اول سال ۲۰۱۹ (لینک دانلود pdf)

گزارش سه ماهه دوم سال ۲۰۱۹ (لینک دانلود pdf)

گزارش سه ماهه سوم سال ۲۰۱۹ (لینک دانلود pdf)

گزارش سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ (لینک دانلود pdf)

  گزارشهای مالی سال ۲۰۲۰

گزارش سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ (لینک دانلود pdf)

گزارش سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ (لینک دانلود pdf

گزارش سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ (لینک دانلود pdf)

گزارش سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ (لینک دانلود pdf)

  گزارشهای مالی سال ۲۰۲۱

گزارش سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ (لینک دانلود pdf)

گزارش سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ (لینک دانلود pdf

گزارش سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ (لینک دانلود pdf

گزارش سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ (لینک دانلود pdf

  گزارشهای مالی سال ۲۰۲۲

گزارش سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ (لینک دانلود pdf

گزارش سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ (لینک دانلود pdf

گزارش سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ (لینک دانلود pdf

گزارش سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ (لینک دانلود pdf)

  گزارشهای مالی سال ۲۰۲۳

گزارش سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ (لینک دانلود pdf)

گزارش سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ (لینک دانلود pdf)

گزارش سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ (لینک دانلود pdf)

 

گزارشهای تغییرات ساختمان مرکز (لینک دانلود pdf

‎‎‎